คำชี้แจง

       โปรแกรมประเมินความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลแบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ประเมินผลตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป
       โครงสร้างของเกณฑ์การประเมินความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ประกอบไปด้วย 7 ด้าน 24 ตัวบ่งชี้ 84 เกณฑ์พิจารณา โดยโปรแกรมนี้แบ่งออกเป็น
3 ส่วน ได้แก่
           ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
           ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมิน
           ส่วนที่ 3 ผลการประเมิน